« terug naar vorige pagina

Behandelinformatie

Palliatieve zorg

Dr. Groot is geregistreerd kaderarts palliatieve zorg. 

Dit houdt in dat ze huisarts-specialist is in de palliatieve geneeskunde en als zodanig optimaal in staat is patienten in de eindfase van een ziekte te begeleiden. Daarnaast heeft ze een consultatieve functie voor collega huisartsen en specialisten met vragen over palliatieve zorg. 

Tevens is ze lid van het palliatief consultteam van het netwerk palliatieve zorg Regio IJssel Vecht. Dit is een team dat actief is in de regio om de palliatieve zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In dit team zijn huisartsen, specialisten, psychologen, verpleegkundigen en geestelijk verzorgers aanwezig, zodat een ieder vanuit zijn of haar eigen vakkundigheid naar problemen kan kijken. Bijzondere problematiek wordt hier besproken en adviezen gegeven. Ook wordt er scholing in de regio verricht.

Daarnaast is er een intensieve samenwerking met specialisten in het ziekenhuis, om de overgang van de behandeling in het ziekenhuis naar de thuissituatie zo goed mogelijk te laten verlopen, als behandeling bij de specialist niet meer mogelijk is.

www.netwerkpalliatievezorg.nl

Gestructureerde Diabeteszorg

Huisartsenpraktijk Assendorp neemt deel aan de MCC-KLIK Transmurale Diabeteszorg

Sinds medio februari 1998 is het voor patienten van huisartsenpraktijk Assendorp, met Diabetes Mellitus type 2 ofwel suikerziekte, mogelijk gebruik te maken van de diabeteszorg die wordt geleverd door MCC Klik.

Waarom deelnemen aan de MCC Klik transmurale diabeteszorg?

In Nederland zijn op dit moment ruim 450.000 patiënten met diabetes mellitus type 2 bekend. Mogelijk zijn er nog even veel patiënten die wel diabetes hebben, maar waarbij de diagnose nog niet is vastgesteld. De verwachting is dat het aantal mensen met diabetes de komende jaren nog fors verder zal stijgen. Daarbij zijn de complicaties die bij diabetes mellitus kunnen optreden een omvangrijk probleem dat door goede zorg (deels) kan worden voorkomen. De zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 wordt in Nederland voor het overgrote deel onder verantwoordelijkheid van de huisarts uitgevoerd. Om de zorg voor mensen met diabetes type 2 optimaal te laten plaatsvinden zijn voorwaarden opgesteld in landelijke standaarden. Echter het uitvoeren van deze voorwaarden blijkt in de praktijk problemen op te leveren omdat het heel veel organisatie en planning vergt waarvoor tijd, ruimte en personeel nodig is.Dit is een probleem gezien de tekorten in de huidige gezondheidszorg, zoals u mogelijk heeft vernomen via de media de laatste tijd. Inmiddels heeft MCC Klik laten zien dat de kwaliteit van zorg voor diabetes mellitus type 2 verbeterd kan worden door structurele ondersteuning van huisartsen, door gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen, die werkzaam zijn vanuit het ziekenhuis voor de eerste lijn, en met name door de inzet van praktijkondersteuners.

Welke mensen komen in aanmerking voor deelname aan de MCC Klik transmurale diabeteszorg?

Alle patienten met diabetes mellitus type 2 (vroeger benoemd als ouderdomssuikerziekte) die niet onder behandeling zijn van de internist, niet zodanig ernstig ziek zijn dat een zorgcontact met een praktijkondersteuner niet mogelijk of zinvol is. 

Wat houdt deelname aan de MCC Klik transmurale diabeteszorg in?

1. Driemaandelijkse controle door de praktijkondersteuner.

2. Jaarlijkse uitgebreide controle door de huisarts op complicaties van de suikerziekte.

3. Continue mogelijkheid tot overleg met een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige van het ziekenhuis of met een in      diabeteszorg gespecialiseerde internist.

4. Zo nodig instellen op insuline in de huisartsenpraktijk.

Preventie hart- en vaatziekten

In de praktijk bieden we gestructureerde zorg aan ter preventie van hart- en vaatziekten. De praktijkondersteuner begeleidt mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, waarbij naast preventie door medicijnen de nadruk ook ligt op verandering van leefstijl door gezonder te eten en meer te bewegen. Uiteraard speelt ook stoppen met roken hier een grote rol in. Ook hierbij kan de praktijkondersteuner u begeleiden.

Daarnaast bieden we u de mogelijkheid als u vermoedt dat er bij u sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten om dit te inventariseren met de praktijkondersteuner. Hierbij wordt uw volledige risicoprofiel in kaart gebracht en krijgt u adviezen over een gezonde(re) leefstijl. Alle resultaten worden met uw huisarts overlegd. Indien wenselijk wordt u uiteraard geadviseerd een afspraak te maken met uw huisarts.

U kunt hiervoor via de assistente een afspraak maken.